Regulamin

1. Definicje

1.1 Właściciel - podmiot świadczący usługę dostępu do zawartości Serwisu znajdującego się pod adresem iwieszto.pl – firma TUEM COMPANY Przemysław Mendyk mająca siedzibę przy ul. Stary Rynej 2, 64-850 Ujście, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 1421/20117303, prowadzonej przez Burmistrza Ujścia, o nr REGON 300853940 i nr NIP 764-214-71-22.
1.2 Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem www.iwieszto.pl lub innym wskazanym przez Właściciela umożliwiająca wyszukiwanie i przeglądanie plików graficznych i/lub plików video zawierających treści reklamowe..
1.3 Użytkownik – osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług Serwisu.
1.4 Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, który służy do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
1.5 Konto użytkownika – dokument elektroniczny, który powstaje w wyniku rejestracji Użytkownika w Serwisie.
1.6 Regulamin – niniejszy dokument.
1.7 Wyszukiwarka – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawianie plików graficznych i/lub plików video zawartych w Serwisie.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość przeglądania plików graficznych i/lub plików video zamieszczonych w Serwisie.
2.2 Użytkownik korzystając z linka „Załóż konto” może dokonać rejestracji w Serwisie, co zapewni mu dostęp do funkcjonalności Serwisu. Rejestracja wymaga wypełnienia Formularza rejestracyjnego, oraz wymaga podania adresu e-mail.
2.3 Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość umieszczania plików graficznych i/lub plików video zawierających treści reklamowe.
2.4 Za zamieszczenie plików graficznych i/lub plików video pobierana jest opłata w postaci abonamentu zgodnie z cennikiem.
2.5 Podstawowy czas emisji pliku graficznego i/lub pliku video zawierającego treści reklamowe wynosi odpowiednio: 15 dni, 30 dni, 60 dni, 90 dni, 180 dni i 360 dni i może być przedłużany na kolejne okresy.
2.6 Treść plików graficznych i/lub plików video zawartych w Serwisie musi być zgodna ze stanem faktycznym i prowadzoną działalnością gospodarczą.
2.7 Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkownika.
2.8 Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

3. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.

3.1 Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
3.2 Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowienia Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
3.3 Właściciel zastrzega, iż korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika.
3.4 Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
3.5 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
3.6 W przypadku korzystania z Formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
3.7 W odniesieniu do plików graficznych i/lub plików video zawierających treści reklamowe Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
3.8 Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów zawartych w plikach graficznych i/lub plikach video oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
3.9 Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
3.10 Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także dla celów promocji i reklamy.
3.11 Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
3.12 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w Serwisie i jednocześnie zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi  korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.
3.13 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkownika.
3.14 Właściciel ma prawo zaniechać publikacji pliku graficznego i/lub pliku video zawierającego treści reklamowe jeśli uzna je za niestosowne, o czym poinformuje Użytkownika.
3.15 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
3.16 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem pliku graficznego i/lub pliku video zawierającego zdjęcia lub osobisty wizerunek tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował plik graficzny i/lub plik video ze spornym zdjęciem lub wizerunkiem.
3.17 Właściciel zwraca uwagę, że Serwis może zawierać treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
3.18 Właściciel zwraca uwagę, że umieszczając w swoich plikach graficznych i/lub plikach video marki, loga, znaki towarowe Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w tych plikach elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik udziela Właścicielowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje swym zakresem prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych Właściciela, oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty Właściciela związane z ww. roszczeniami.
3.19 Użytkownik Serwisu upoważniony jest do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Właściciela lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie / zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.
3.20 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
3.21 Użytkownik Serwisu dokonuje płatności za zamieszczane pliki graficzne i/lub pliki video zawierające treści reklamowe poprzez usługę DOTPAY.
3.22 Właściciel Seriwsu ma prawo do organizacji akcji promocyjnych w ramach Serwisu.
Promocja 1 - Skierowana do Domów Kultury - nieograniczone, bezpłatne zamieszczanie publikacji w Serwisie.
Promocja 2 - Skierowana do pozostałych Instytucji i Firm - bezpłatne zamieszczenie do dwóch publikacj w Serwisie na okres 30 dni. Trzecia i kolejna publikacja w okresie pierwszych 30 dni odpłatna zgodnie z cennikiem. Po okresie pierwszych 30 dni publikacja odpłatna zgodnie z cennikiem.

4. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu

4.1 Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.
4.2 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto użytkownika.
4.3 Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta użytkownika innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
4.4 Użytkownik nie może korzystać z Konta użytkownika innych Użytkowników.
4.5 Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania lub usunięcia Konta użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.
4.6 Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego Konta użytkownika poprzez zgłoszenie tego faktu do administraotra Serwisu pod adresem admin@iwieszto.pl.
4.7 Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.

5. Reklamacje

5.1 Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Właściciela w ramach Serwisu można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: admin@iwieszto.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (login, imię, nazwisko, adres e-mail).
5.2 Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 14 dni, licząc od momentu ujawnienia się zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5.3 Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Właściciel powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
5.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez osobę zgłaszającą.
5.5 Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.
5.6 W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.
5.7 Właściciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystają Użytkownicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi należy kierować wyłącznie do odpowiedniego operatora.

6. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

6.1 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma TUEM COMPANY Przemysław Mendyk mająca siedzibę przy ul. Stary Rynek 2, 64-850 Ujście. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w Serwisie (możliwości korzystania z zasobów oferowanych przez Serwis; Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną), obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą maila korespondencję.
6.1 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian swojego Konta użytkownika bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: admin@iwieszto.pl.
6.2 Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu.
6.3 W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane Użytkownika: nick (login) i adres e-mail, a jeśli Użytkownik zgłosi reklamację to również: imię i nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.
6.4 Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
6.5 W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
6.6 Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji.
6.7 Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

7. Przepisy końcowe.

7.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2013 r.
7.2 Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie www.iwieszto.pl.
7.3 Właściciel ma prawo w każdym czasie do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie www.iwieszto.pl.
7.4 Prawem właściwym jest prawo polskie.

Szukaj

Szukaj:

Ostatnio dodane

  Ostatnie tagi

  Losowe tagi

  Cennik

  Koszt publikacji materiału na stronie głównej:

  14dni - 15zł
  30dni - 27zł
  60dni - 49zł
  90dni - 71zł
  180dni - 130zł
  360dni - 240zł

  Aktualności

  Bezpłatna reklama dla Domów Kultury
  Opublikowano: 2014-01-26 22:11:13

  Zapraszamy Domy Kultury do BEZPŁATNEGO zamieszczania plakatów, ulotek, reklam swoich wydarzeń kulturalnych na stronach naszego Serwisu. Szczegóły w Regulaminie na dole strony.

  Bezpłatna reklama dla Firm
  Opublikowano: 2013-09-10 22:12:17

  Pierwszy miesiąc dla Firm bez oplat !!!*

  *dotyczy 2 pierwszych publikacji w czasie trwania promocji. Kolejne publikacje według cennika. Szczegóły w Regulaminie na dole strony.

  Witamy!
  Opublikowano: 2013-09-10 22:09:52

  Witamy w Serwisie www.iwieszto.pl

  Copyright @2013-2014 iWieszTo.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałow, tekstów oraz zdjęć surowo zabronione.
  Strona wykonana przez doneta.pl